Skip to main content

Ghost Imaging with Blackbody Radiation

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)
Arxiv.org
by Yongjun Cheng; J. Mitroy
texts
eye 24
favorite 0
comment 0
Source: http://arxiv.org/abs/1210.6720v1
Arxiv.org
by Alessandro Pesci
texts
eye 25
favorite 0
comment 0
Source: http://arxiv.org/abs/gr-qc/0603097v1
Arxiv.org
by Italo Vecchi
texts
eye 59
favorite 0
comment 0
Source: http://arxiv.org/abs/quant-ph/0102130v1
Arxiv.org
by Alejandra Valencia; Giuliano Scarcelli; Milena D'Angelo; Y. Shih
texts
eye 33
favorite 0
comment 0
Source: http://arxiv.org/abs/quant-ph/0408001v2
Arxiv.org
by Hyeong-Chan Kim; Chaiho Rim; Jae Hyung Yee
texts
eye 51
favorite 0
comment 0
Source: http://arxiv.org/abs/0705.4628v2
Arxiv.org
by V. I. Yudin; A. V. Taichenachev; M. V. Okhapkin; S. N. Bagayev; Chr. Tamm; E. Peik; N. Huntemann; T. E. Mehlstaubler; F. Riehle
texts
eye 44
favorite 0
comment 0
Source: http://arxiv.org/abs/1103.0760v2
Arxiv.org
by S. Martinez; F. Pennini; A. Plastino; C. Tessone
texts
eye 33
favorite 0
comment 0
Source: http://arxiv.org/abs/cond-mat/0010161v1
Arxiv.org
by Matthias Sonnleitner; Monika Ritsch-Marte; Helmut Ritsch
texts
eye 42
favorite 0
comment 0
Source: http://arxiv.org/abs/1302.3031v2
Arxiv.org
by Ramaton Ramos; Henrique Boschi-Filho
texts
eye 23
favorite 0
comment 0
Source: http://arxiv.org/abs/0910.1561v2
Arxiv.org
by I. I. Beterov; D. B. Tretyakov; I. I. Ryabtsev; V. M. Entin; A. Ekers; N. N. Bezuglov
texts
eye 39
favorite 0
comment 0
Source: http://arxiv.org/abs/0807.2535v4